4.9
(13)

di Nino De Vita

Un originale racconto in versi di Nino De Vita conclude la prima serie di ricordi su Leonardo Sciascia e la provincia di Ragusa (la seconda cinquina apparirà in primavera). Il convegno di studi su Serafino A. Guastella, tenuto a Chiaramonte nel 1986, richiamò numerosi studiosi ed amici dello scrittore di Racalmuto: Nino De Vita, che era fra questi, racconta quegli incontri e la visita all’atelier pittorico del maestro Giovanni De Vita.

Abbiamo scelto di mettere il racconto sia in siciliano (che è la lingua originale) sia nella traduzione in italiano, a seguire. E poiché il racconto è in due parti, abbiamo scelto di alternare il testo di ogni parte con la relativa traduzione.

Leonardo Sciascia con la moglie Maria. Dietro il poeta Nino De Vita

NNO ’N TÁVULU VACANTI

I
Sciascia s’arricampau

cu ’a signura Maria.

                               E vinni Dinu
Bufalinu, ri Comisu. Bbastianu
Addamu cu Maria
Attanasiu. Fernandu
Scianna, riddà, rufriddu
ri Milanu. Pippinu
Liuni ri Rrausa,
cu Rrosa.

                         E vvinni Pieru
Gucciuni ru paisi
ri Scicli.

                          Vinni Aitanu
Tranchinu ri l’Ortiggia.
Áiddu e Nina, ra Nuci.
E Natali Tedescu,
cu Mimì, ri nna Villa
ri Mostri.

                              E vvìnni eu
cu Ggiuvanna, ri cca, ri Cutusìu.

Vìnnimu a Chiaramunti
pi sèntiri, pi ddiri
ri Serafinu Amabili Guastella.
Vìnnimu niatri a stari
nzèmmula.

È ll’ottu ri dicèmmaru
ru millinuvicentottantasei.

Nn’arricugnemu ’a sira,
ddoppu ri chiacchiariati,
’i cosi ruci, un bbeddu
truscè, nno ’n postu spersu
nne terri quatrittiati
ri petri, pi manciari.

Firriu, trattegnu, a sèntiri
p’i tàvuli, curiusu.
E si cc’èfocu chi
cuvia annunca mittu
ligna.
Cunta Fernandu, parla
ri l’òmini ncuntrati,
rritraiùti, p’u munnu:
’i vantatura, ’i scecchi,
’i sbizzusi, i rriversi, ’ivinturera,
’i papissi, ’i maciorna…
Cu Tedescu appizzamu
nno libbrusoi, nnall’ùrtimu,
e ddu successu, minchia,
chi mmancu cci criria.
L’ammintuvau chissu
e chiddu. È cunfunnutu.
Nanà e Gucciuni, Aitanu,
parlanu picca, ’i cosi
’i rìcinu mussiànnu.
Bufalinu è ciumara chi nn’acchiappa,
si fasèntiri, piaci.
Ma cu è chi futti a tutti
è Pippinu Liuni.
Cc’è r’arristari nnàbbili,
allallati, mmiriusi,
pill’avvinturi, a gghèttitu
– amurusi, si sapi –
ch’avutu. E tutti fìmmini
ri sciòitta.
                              E strulluchia,
chiarisci, finu a quannu
’un cci spùntanu a Rrosa
’i làcrimi, e si susi,
si v’assetta, chiancennu,
nno ’n tàvulu vacanti.

 

IN UN TAVOLO VUOTO

I
Sciascia arrivò
con la signora Maria.

                       E venne Gesualdo
Bufalino, da Comiso. Sebastiano
Addamo con Maria
Attanasio. Ferdinando
Scianna, da lì, dal freddo
di Milano. Giuseppe
Leone da Ragusa,
con Rosa.

                         E venne Piero
Guccione dal paese
di Scicli.

                      Venne Gaetano
Tranchino da Ortigia.
Aldo e Nina, dalla Noce.
E Natale Tedesco,
con Mimì, dalla Villa
dei Mostri.

                             E venni io
con Giovanna, da qui, da Cutusìo.

Siamo venuti a Chiaramonte
per ascoltare, per dire
di Serafino Amabile Guastella.
Siamo venuti noi per
stare assieme

È l’otto di dicembre

del millenovecentottantasei.

Ci raccogliamo la sera,
dopo le discussioni,
i dolci, un bel
brindisi, in un luogo sperduto
nelle terre quadrettate
con le pietre, per la cena.

Giro, mi trattengo, ad ascoltare
nei tavoli, curioso.
E se fuoco c’è
sotto la cenere allora
attizzo.
Racconta Ferdinando, parla
degli uomini incontrati,
fotografati, in giro per il mondo:
i millantatori, i faticatori,
i vanitosi, i ribelli, i divinatori,
le nobildonne, le sciatte…
Con Tedesco incagliamo
nel libro suo, nell’ultimo,
e del successo, minchia,
che manco ci credeva.
Lo ha citato questo
e quello. È frastornato.
Leonardo e Guccione, Gaetano,
parlano poco, le cose
le dicono atteggiando gli occhi, la bocca.
Bufalino è torrente che trascina,
si fa ascoltare, piace.
Ma quello che fotte a tutti
è Giuseppe Leone.
C’è da rimanere inabili,
allocchiti, invidiosi,
per le avventure, le tante
– amorose, si capisce –
che ha avuto. E tutte con donne
bellissime.
                                 E divaga,
precisa, fino a quando
non spuntano a Rosa
le lacrime, e si alza,
se ne va, piangendo,
in un tavolo vuoto.

Giuseppe Leone e Melo Minnella

II

’U Sìnnacu fa mmitu,

onnumani, nzistennu,
p’avìsita ô ’n artista,
un pitturi, chi cci havi,
a ppiricasu, ’u nnomu
meu.
Si nn’jiu nnall’Argentina
picciottu, pi tant’anni,
turnau e s’attappau:
ru paisi, ra casa,
nni fici un rrumitoriu.

É nnicaredda ’a casa,
a mmanu manca ru
’nastrata cu ’i scaluna
ch’assùmma.
De Vita è un ottantinu
assintateddu, ancora
arditu.
Nna stanzia i quatrisunnu
appizzati, appuiati
nterra.
                           Cc’è una bbuffetta
misanno ’n agnuneddu, cu ’nabboccia,
un rrumanu, una petra
fùmici, un piattu rrasu
ri sordi, forsi sunnu
tòllari.
Nniscanciamu, pi salutu, palori,
i nnòmura ch’avemu, avusu a ddiri
vìnnimu, e dduchistianu
ri nzùbbitu accumencia a sistimari
nno cavaddittu i quatri,
l’ammustra, unu r’appressu
all’àvutru, fa mmitti
e lleva.
Nanà talia, mutàngulu.
Ra vuci ora cci nesci un sonu comu
a chiddu r’un apuni
chi uzzia, a pposa e ’un pposa.
’U pitturi v’a ppigghia
quatri nna ’nn’atra stanzia.
’I mposta. Mancu fa
bbicchi.
Quannu accabba si ferma, ddittu. Mitti
’a manu nna bacchetta
ri lignu, nzivatizza,
chi teni ’u cavaddittu.
“Mi piaci ’u so’ travagghiu…”
rici Nanà.
                               E talia,
nna sicaretta chi havi ammezzu ’i ìrita,
’a cìnniri agghicata,
chi ora ccari.
                  “ ’Un fa nnenti”
rici ’u pitturi “ddoppu
cci rugnu una cugghiuta…”
“Mi piàcinui so’ quatri”
rri pigghia arrè Nanà.
“E mi piacissipuru
prisintalli, si vvoli,
a Palemmu… ”
Chiddu, ch’avia arristatu
chiantatu, ggiustuggiustu,
ora cci havi un rribbuffu,
un sbariuni, com’unu chi si senti
attunniatu.
                          “Chi ddici,
ma chi ddici” rrispunni.
E rraffurzannu ’u còccanu:
“Sti cosi, ra me’ casa,
ri cca” e punta nterra
“ ’un nnèscinu, a sapillu!”
Rristamu tramazzati.
’Unn’ha passatu mai, chissu è sicuru,
Sciascia nna vita sua
un mumentu paraggiu
a chissu.
“A mmia” cafudda arrè
’u pitturi “mi fìciru prissioni
pi ddàpiri. E ddapì.
Rristìvulu ’un cci fu. Ma s’accurnati
cu ’a sta storia ri sta mostra
vi nni putiti jiri”.
Si cueta.
                           Ora nno mussu
cci havi una rrisatedda.
Iunci ’i manu, l’aisa
finu nnall’angulara,
’i scinni, ’i fa a scinni
e acchiana.
                       “ All’età mmia”
rici“ all’età chi cci haiu… Chi vuliti
chi mi nteressa cchiù…”
Abbia nnall’atra stanzia.
                        S’arricampa
c’un quatru.
E puènnulu a Nanà:
“Eu sacciua cu m’attrovu
ravanti. Esacciu puru
socch’è chi po’ succèrimi
siddu a vossia cci ricu
ri sì…
Ma eu addumannu assai,
ddumannu assai si vogghiu
mòriri raccussì,
ô scògnitu, ammucciatu?”
E Nanà, annaculiannu
’a testa “No, De Vita,
’unn’addumanna assai,
e nnonzi, ’unn’addumanna
assai…”

II

Il Sindaco ci fa invito,
l’indomani, insistente,
per la visita a un artista,
un pittore, che ha,
guarda caso, il nome
mio.
Se ne andò in Argentina
ragazzo, vi restò per anni,
tornò e si rinchiuse:
del paese, della sua casa,
ne fece un romitorio.

È piccola la casa,
sul fianco sinistro di una
strada fatta di scalini
che sale.
De Vita è un ottantenne
garbato, di un aspetto ancora
giovanile.
Nella stanza i quadri sono
alle pareti, poggiati
a terra.
                             C’è un tavolo
in un angolo, con una sfera di vetro,
un contrappeso di stadera, una pietra
pomice, un piatto tutto pieno
di monete, antiche forse,
d’argento.
Ci scambiamo, per saluto, parole,
i nomi che portiamo, come a dire
siamo venuti, e quell’uomo
subito comincia a poggiare
sul cavalletto i quadri,
li mostra, ad uno
ad uno, li mette,
li leva.
Leonardo guarda, silenzioso.
La voce che gli esce ha ora il suono
simile a quello di un calabrone
che ronza, posa, non posa, posa.
Il pittore va a prendere
quadri nell’altra stanza.
Li imposta. Nemmeno una parola
dice.
Quando finisce si ferma, ritto. Mette
la mano sopra l’asta
di legno, sporca di colori,
che regge il cavalletto.
“Mi piace il suo lavoro…”
dice Leonardo.
                             E guarda,
nella sigaretta che tiene tra le dita,
la colonnina di cenere,
che ora cade.
                       “Non fa niente”
dice il pittore “poi
la raccolgo…”
“Mi piacciono i suoi quadri”
riprende a dire Leonardo.
“E mi piacerebbe pure
esporli, se lei vuole,
a Palermo…”
Quello, che era rimasto
muto, guardingo,
ha un moto di impazienza,
una sbandata, come uno che si sente
incastrato.
                          “Che dice,
ma che dice”, risponde.
E rafforzando il tono:
“Queste cose, dalla mia casa,
da qui” e punta il dito a terra
“non escono, che lo sappiate!”
Restiamo sbalorditi.
Non ha passato mai, questo è certo,
Sciascia nella sua vita
un momento uguale
a questo.
“A me” incalza ancora
il pittore “hanno fatto pressione
perché aprissi la casa. L’ho aperta.
Restio non sono stato. Ma se insistete
con la storia di questa mostra
ve ne potete andare”.
Si calma.
           Sulle labbra ora
gli spunta un sorriso.
Giunge le mani, le alza
fino a toccarsi il mento,
le scende, le muove a scende
e sale.
                             “All’età mia”
dice “all’età che ho… Cosa volete
che mi importi più…”
Va nell’altra stanza.
                            Torna
con un quadro.
E porgendolo a Leonardo:
“Io so chi ho davanti
a me. E so pure
quello che può accadermi
se dico a lei
di sì…
Ma io chiedo molto,
chiedo molto se voglio
morire così,
nascosto, sconosciuto?”
E Leonardo, scuotendo
la testa “No, De Vita,
non chiede molto,
e no, lei non chiede
molto…”

Leonardo Sciascia e il pittore chiaramontano Giovanni De Vita

Nino De Vita, scrittore e poeta dialettale italiano è tra le voci più originali della letteratura dialettale contemporanea. Nel 1969 conosce Enzo Sellerio, presso la cui casa editrice incontra Leonardo Sciascia, al quale sarà legato da una forte amicizia e da un intenso scambio intellettuale. Nel 1984 esordisce con Fosse chiti  a tutt’oggi la sua unica silloge in italiano. De Vita ha raccolto la sua produzione dialettale in sei volumi: Cutusìu (2001; Premio Mondello), Cùntura (2003; Premio Napoli) e Nnòmura (2005; premi Salvo Basso e Bartolo Cattafi) costituiscono una trilogia autobiografica sui  suoi primi diciotto anni di vita all’interno del microcosmo cutusiaro, mentre nel quarto, Òmini (2011; Premio Viareggio della Giuria), l’io poetico varca i confini di Cutusio e vengono approfonditi i rapporti con Sellerio, Sciascia, A. Castelli, A. Fiore, V. Consolo, G. Bufalino. Seguono: A ccanciu ri Maria (2015), Sulità (2017), Tiatru (2019). Tra le altre pubblicazioni si ricordano i libri per l’infanzia Il cacciatore (2006), Il racconto del lombrico (2008) e La casa sull’altura (2011).

Leonardo Sciascia e Nino De Vita

Link al primo contributo su Sciascia a cura di Tony Vasile – intervista video a Giuseppe Leone

Link al secondo contributo su Sciascia di Grazia Dormiente

Link al terzo contributo su Sciascia a cura di Giulia Cultrera – intervista a Carlo Ottaviano

Link al quarto contributo su Sciascia di Giuseppe Cultrera

Vota questo articolo

Valutazione media 4.9 / 5. Conteggio voti 13

Write A Comment